top

 

 

k1

גדר חנית לבתי ספר וגני ילדים
מספר קטלוגי :1001


גדר הולנדית לבתי ספר וגני ילדים
מספר קטלוגי :1002


גדר עפולה לבתי ספר וגני ילדים
מספר קטלוגי :1003


גדר שיר לבתי ספר וגני ילדים
מספר קטלוגי :1004


גדר מנרב לבתי ספר וגני ילדים
מספר קטלוגי :1005


גדר חנן לבתי ספר וגני ילדים
מספר קטלוגי :1006


גדר ציון א' לבתי ספר
מספר קטלוגי :1007


גדר ציון ב' לבתי ספר וגני ילדים
מספר קטלוגי :1008


גדר ציון ג' לבתי ספר וגני ילדים עיריית ירושלים
מספר קטלוגי :1009


גדר ציון עם רשת לבתי ספר וגני ילדים
מספר קטלוגי :1010


גדר מעיין חרוד משופר לגני ילדים
מספר קטלוגי :1011


גדר מרובע בגובה 2.0 מ' לגני ילדים
מספר קטלוגי :1012


גדר תוחם חלקה לגני ילדים
מספר קטלוגי :1013


dk

גדר לבתי ספר, גני ילדים
מק"ט : 1001-1013 - לחץ כאן

גדר למעונות יום

מק"ט : 1010-1017- לחץ כאן

שערים
מק"ט : 2001-2014- לחץ כאן
פשפשים ודלתות הפרדה לגני ילדים
מק"ט : 3001-3102- לחץ כאן
פשפשים ודלתות הפרדה למעונות יום

מק"ט : 3103-3109- לחץ כאן

מעקות הפרדה לשטחים ציבוריים
מק"ט : 4001-4022- לחץ כאן
מעקות לשטחים ציבוריים
מק"ט : 4023-4037- לחץ כאן
מעקות לבתים פרטיים
מק"ט : 5001-5110- לחץ כאן
מעקות בטיחות בשטחים ציבוריים
מק"ט : 6001-6013- לחץ כאן
מגרשי ספורט
מק"ט : 7001-7011- לחץ כאן
גדר היקפית
מק"ט : 8001-8023- לחץ כאן

דרך בר יהודה, תל חנן ( נשר ) | מען למשלוח דואר : ת.ד 437, מיקוד 36603, נשר | טלפון : 972-4-8211165 | פקס: 972-4-8211789