top

 

 

תקנים

גדרות אורלי היא חברה מובילה בתחום האיכות.
מוצרי החברה עומדים בתקנים המחמירים ביותר והסטנדרטים שלה מציבים רף לענף הגדרות כולו.
לפני שתחליטו איזה גדר להציב באתר, ודאו שהיא עונה על התקנים הבאים :

 

תקן 4273 - גדרות פלדה עקונות כללים :
תקן החל על גדרות בין שטחים מחוץ לבניינים או בתוכם, המיועדות למטרות הפרדה, בטיחות, ביטחון או נוי, והמיוצרות מרכיבים חרושתיים, העשויים מחומרים בעלי קיימות בתנאי סביבתן.

תקן 4273


תקן 2142 - בטיחות בשטחים פתוחים פתרונות להפרשי גבהים: פתרונות באזורים מובנים
תקן זה קובע פתרונות בטיחותיים להפרשי גבהים בשטחים פתוחים באזורים מובנים, במקומות המיועדים למעבר או לשהייה של הולכי רגל. השטחים הפתוחים הנידונים בתקן כוללים הן שטחים שבתחום הנכס והן שטחים מחוץ לתחום הנכס .

תקן 2142


תקן 1142 - מעקים ומסעדים תקן זה דן בתוכן, התקנה ובטיב של מסעדים, המוצקנים דרך קבע בביניינים ובשטחים שמחוץ להם, הנמצאים בגבולות הנכס.

תקן 1142


תקן 414 - עומסים אופיניים בביניינים : עומס רוח תקן זה דן בהערכת העומס האופייני של הרוח, הפועל על ביניינים ועל מיבנים שלמים ועל חלקיהם, לצורך חישוב יציבותם

תקן 414


תקן 918 - ציפוי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי יציקת ברזל התקן חל על ציפוי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה שצופו לאחר עיבוד המוצר ועל יצוקם מיציקת ברזל אפורה ומיציקת ברזל חשילה.

תקן 918


תקן 4466 ( לשעבר 580 )- פלדה לזיון בטון : רשתות מרותכות שטוחות ורשתות מכופפות, העשויות מוטות פלדה מרותכים בכל הצטלבויותהם והמיועדות לזיון אלמנטים מבטון. תקן זה חל על רשתות.

תקן 4466

dk

דרך בר יהודה, תל חנן ( נשר ) | מען למשלוח דואר : ת.ד 437, מיקוד 36603, נשר | טלפון : 972-4-8211165 | פקס: 972-4-8211789